بررسی چالش‌های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه
کد مقاله : 1064-MECCO
نویسندگان:
شراره شکرالهی *
معلمان
چکیده مقاله:
چکیده - امروزه بحث جهانی شدن GLOBALZATION)) منجر به بروز چالش هایی در جوامع در حال توسعه شده است. این بحث شرایط ویژه ای را در نظام های تعلیم و تربیت جهانی پدید آورده است. بدین صورت اگر نظام های آموزشی، موقعیت کنونی را به درستی درک و تحلیل نمایند، می توانند در برابر آن، دست به انتخاب درست بزنند و تهدیدهای مبهم را به فرصت های ممتاز تبدیل نمایند و در غیر این صورت با مشکلات فرهنگی، اجتماعی اقتصادی متعددی روبرو خواهند شد که جوامع ساده و اولیه را زمین گیر خواهد نمود. در این مقاله موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
بررسی تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فلسفی روند جهانی شدن. چهارمین گزارش یونسکو در زمینه ی «معلمان و تدریس در جهان در حال تغییر» در باب «ناتوانی نظام های آموزش و پرورش» در جهت افزایش منزلت معلمان، نقش نظام های آموزشی و ویژگی های رهبران فرهنگی در عصر جهانی شدن، ابعاد تربیت انسان در عصر جهانی شدن
کلیدواژه ها:
چالش، تدریس، معلمان، نظام آموزشی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است