تاثیر رسانه ها به ویژه چندرسانه ایها در جلب توجه واثربخش تر نمودن تدریس
کد مقاله : 1066-MECCO
نویسندگان:
محمد *، فاطمه احمدپور جاده کناری1، آزاده اسکندری2
1معلمان
2آموزش و پروش
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با عنوان تاثیر رسانه ها به ویژه چندرسانه ایها در جلب توجه و اثربخش تر نمودن تدریس انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش نشان دادن تاثیر بطور کلی رسانه ها در امر آموزش به عنوان تسهیل کننده و ابزاری مناسب برای درگیر کردن دانش آموزان در امر یادگیری می باشد، پیشینه استفاده از چندرسانه ایها در آموزش و پرورش ایران به بیش از یک دهه می رسد. چند درس افزار در دو سری تک رسانه ای (مطالب کتاب بدون حذف یا اضافه) و چندرسانه ای (تصویر همراه با صوت و پویا نمایی) برای دانش آموزان نمایش داده شد و میزان تاثیر آنها در جلب توجه و یادگیری دانش آموزان پس از پرسش از دانش آموزان و بررسی میزان پاسخ های صحیح و همچنین نظرخواهی از دانش آموزان در مورد علت توجه یا عدم توجه به مطالب ارائه شده با هم مقایسه گردید.
کلیدواژه ها:
رسانه ها، تسهیل کننده، درس‌افزار، یادگیری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است