ویژگی های برنامه نوین درسی(ریاضی) دوره ابتدایی و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان
کد مقاله : 1067-MECCO
نویسندگان:
سیما کاوه *1، آزاده معظمی گودرزی2، محمد
1آموزش و پرورش
2دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با عنوان ویژگی های برنامه نوین درسی دوره‌ی ابتدایی و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان با نگاه ویژه به درس ریاضی در این برنامه ی نوین انجام شده است. با توجه به این که اهمیت دوره ابتدایی بر کسی پوشیده نیست و در این مقطع شیوه ی صحیح تفکر، تعقل، تجزیه و تحلیل و مفهوم سازی ... برای اولین بار در کودکان شکل می گیرد، هدف از انجام این پژوهش بررسی برنامه درسی ابتدایی در گذشته و حال و تاثیر آن بر افزایش یادگیری دانش آموزان بوده است. در این راه از نتایج آزمون تیمز و همچنین نظرات دبیران ریاضی مقطع متوسطه ی اول پایه هفتم و نتایج اولین آزمون پیشرفت تحصیلی نیز استفاده شده است، که بررسی های انجام شده نشان می دهد که برنامه ی درسی نوین نسبت به برنامه ی قبلی توفیق چندانی نداشته است. در ادامه دلایل احتمالی و همچنین پیشنهاداتی برای رفع این نقیصه بیان شده است.
کلیدواژه ها:
برنامه درسی، ریاضی، افزایش یادگیری، دوره ابتدایی، آزمون تیمز
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است