روند تحول باورهای معرفت شناختی دانش ریاضی کلیه‌ی دانش آموزان دوره‌ی اوّل متوسطه و رابطه‌ی آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهرستان اهواز طی سال تحصیلی95 -94
کد مقاله : 1071-MECCO
نویسندگان:
عبدالامیر عباس زاده *1، جابر عامری2، آزاده حاجی هاشمی3
1دبیر آموزش و پرورش
2سرگروه ریاضی / اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
3عضور گروه ریاضی / اداره کل آ پ خوزستان
چکیده مقاله:
هدف از این پژوهش، مقایسه باور‌های معرفت شناختی دانش ریاضی دانش آموزان دوره‌ی اوّل متوسطه (سال هفتم، هشتم ، نهم) و همچنین تعیین رابطه‌ی این باور ها با عملکرد تحصیلی آنان می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دوره ی اوّل متوسطه دختر و پسر مشغول به تحصیل در شهر اهواز در سال تحصیلی 95-94 می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 794 نفر می باشد. در گردآوری داده ها از پرسش نامه ی باور های معرفت شناختی شومر که توسط بایس مورد تجدید نظر قرار گرفت استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها از طریق F و T نشان داد که : بین اعتقاد دانش آموزان سال های هفتم ، هشتم و نهم راجع به ساده بودن ، مطلق بودن دانش ریاضی، سریع بودن فرآیند یادگیری و ذاتی بودن توانایی یادگیری دانش ریاضی تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین بین باورهای معرفت شناختی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنا داری مشاهده شد. ولی بین باور های معرفت شناختی دانش آموزان بر حسب پایه‌ی تحصیلی و نوع مدرسه تفاوت معنا داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که مهمترین عامل پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان بعد ساده دانستن دانش می باشد.بر اساس یافته های بدست آمده از این تحقیق باورهای معرفت شناختی دانش ریاضی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه دارد و ارتقاء این باور به عملکرد بهتر دانش آموزان منجر می گردد.
کلیدواژه ها:
باور های معرفت شناختی دانش ریاضی ، تحول ، عملکرد تحصیلی ، آموزش ریاضی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است