درک و فهم تعریف صوری حد: بینش حاصل از تعامل دانش آموزان در بازآفرینی(بازسازی)
کد مقاله : 1073-MECCO
نویسندگان:
سعید سیدی نسب *
دانشجو
چکیده مقاله:
هدف این مقاله بسط و گسترش چارچوب مفهومی حد کوتریل و همکارانش (1996) می‌باشد، یک مدل توضیحی است که چگونگی درک دانش‌آموزان از مفهوم حد را بیان می‌کند. این مطالعه در دو مرحله (فاز) - مرحله بررسی و مرحله آزمایش تدریس تشکیل شده است. دوازده داوطلب از تالیف اول حساب دیفرانسیل و انتگرال کار ارزیابی استدلال غیرصوری آنها در مورد حد را تکمیل کردند. چهار نفر از دانش‌آموزان برای دو آزمایش تدریس، که مرحله دوم مطالعه را تشکیل می‌دهد، انتخاب شدند. دانش آموزان، جفت جفت شدند و هر جفت در یک آزمایش تدریس شرکت کردند. براساس تحلیل و آنالیز گذشته-نگری از 2 آزمایش تدریس، محقق 2 ساختار تئوری (نظری) برای موفقیت دانش‌آموزان در تدوین و درک تعریف حد پیشنهاد کردیم. ساختار 1 مربوط به این است که دانش‌آموزان باید از تمایل برای جایگذاری اولین متغیر ورودی تابع اجتناب کنند. ساختار 2 مرتبط با الزاماتی است که دانش‌آموزان بتوانند بر عدم امکان عملی شدن تکمیل فرآیند بینهایت غلبه کنند. این 2 ساختار تئوری در کنار یکدیگر، براساس کار کوتریل و همکارانش است، که منجر به یک چارچوب مفهومی تجدید نظرشده‌ از حد گردید
کلیدواژه ها:
تفکر ریاضی پیشرفته ، حساب دیفرانسیل و انتگرال ، توسعه‌شناختی (گسترش- بسط تشخیصی) ، دانشکده ریاضیات ، استدلال .
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است