بازنمایی های چندگانه در کتاب ریاضی پایه دهم
کد مقاله : 1074-MECCO
نویسندگان:
ساناز احمدی *1، نرگس یافتیان2
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجائی
2دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
چکیده مقاله:
یکی از اهداف مهم آموزش ریاضی، ایجاد درک مفهومی برای دانش‌آموزان می‌باشد. طبق نتایج پژوهش‌های متعدد، بازنمایی‌های چندگانه می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به درک مفهومی به‌خدمت گرفته شوند، لذا در پژوهش حاضر کتاب ریاضی پایه دهم، بر اساس میزان به‌کارگیری بازنمایی‌های چندگانه به‌روش تحلیل محتوا بررسی شد. جامعه آماری، کتاب ریاضی پایه دهمِ رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک چاپ 1395 که دو فصل از آن به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده است.. به‌منظور اعتباریابی و روایی تحلیل‌ از نظرات اساتید آموزش ریاضی و دبیران مجرب استفاده شد. پس از اینکه هر یک از بازنمایی‌های استفاده شده در قسمت‌های کاردرکلاس، فعالیت، مثال و متن کتاب در یکی از انواع نمادین، عددی، گرافیکی و کلامی دسته‌بندی شد، نتایج نشان داد در تعداد قابل توجهی از سوالات و متن کتاب بازنمایی‌های چندگانه به‌کاربرده شده‌اند. همچنین بیشترین ارتباط بین بازنمایی‌های گرافیکی و نمادین برقرار شده است و بر مرتبط ساختن بازنمایی‌های عددی و گرافیکی با بازنمایی کلامی توجه چندانی نشده است. امید است در تالیف کتاب‌های درسی بر تلفیق انواع بازنمایی‌ها جهت معرفی مفاهیم ریاضی تاکید بیشتری گردد.
کلیدواژه ها:
تحلیل محتوا، بازنمایی‌های چندگانه، کتاب ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است