وارد کردن فعالیت هایی نظیر طرح مسئله در کتابهای هندسه دوره متوسطه کمکی مؤثر در یاددهی و یادگیری هندسه
کد مقاله : 1075-MECCO
نویسندگان:
مریم غلامی *
دبیر دوره متوسطه دوم آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
هدف این مقاله ارائه پژوهشی عملی از بکارگیری راهبرد طرح مسئله در کلاس هندسه می باشد. طرح این پژوهش، شبه آزمایشی از نوع گروه نامعادل با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. نمونه آماری آن، دانش آموزان کلاس دهم به تعداد 44 نفر که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. مدت زمان انجام فعالیت های طرح مسئله یک دوره 4 ماهه بازای 1 جلسه آموزش در هفته می باشد. یکی از توانایی های مهمی که پس از آموزش و تدریس درس هندسه از دانش آموزان انتظار داریم آن است که قوه استدلال آنها افزایش پیدا کرده و بتوانند با بکارگیری استدلال استنتاجی از عهده ی حل مسائل اثبات کردنی برآیند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بکارگیری فعالیت های طرح مسئله باعث پیشرفت معنادار در حل مسائل اثبات کردنی هندسه می شود. بنابراین با بکارگیری فعالیت های طرح مسئله در برنامه درسی هندسه می توان مهارتهای حل مسئله دانش آموزان را افزایش داده و باعث غنی سازی و تثبیت مفاهیم اساسی هندسه شد.
کلیدواژه ها:
طرح مسئله،هندسه،یادگیری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است