بررسی تاثیرفعالیت های اریگامی در یادگیری درس ریاضی پایه هفتم متوسطه اول
کد مقاله : 1076-MECCO
نویسندگان:
الهه قانعی *
معلمان
چکیده مقاله:
فعالیت های کارگاهی یا عملی، نقش مهمی در آموزش ایفا می کند. معلم موفق و پوپا، همواره در پی روش هایی نوین است تا به کمک آنها در دانش آموزان انگیزه ایجاد کند و زمینه را برای بروز استعداد ها مهیا نماید. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فعالیت های اریگامی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول پرداخته شده است .برای انتخاب نمونه، 24 دانش آموز به طور تصادفی انتخاب شد. پژوهش یاد شده، از نوع تجربی با آزمون مقدماتی و نهایی با گروه گواه و استفاده از گزینش تصادفی بوده است.که با توجه به جنسیت، تعداد، سن، نمرات ریاضی دوره های قبل وطبقات اجتماعی و... بصورت معادل به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. در گروه آزمایش دانش آموزان تحت تاثیر فعالیت های اریگامی قرار گرفتند. پرسشنامه ها از نوع محقق ساخته و میزان روایی و پایایی آنها اندازه گیری شد که مقدار های استاندارد و مناسبی بود. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که فعالیت های اریگامی در یادگیری و فهم بهترمسائل هندسی نقش مثبتی ایفا می کند، همچنین موجب پویایی دانش آموزان، ایجاد جذابیت، خود باوری وعلاقه آنها به درس ریاضی نیز می گردد.
کلیدواژه ها:
فعالیت های اریگامی، هندسه کاغذ و تا، یادگیری، جذابیت، خود باوری.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است