بررسی نقش نرم افزار جئوجبرا در یادگیری مفاهیم ریاضی پایه هشتم
کد مقاله : 1077-MECCO
نویسندگان:
مسعود حسینی *1، محمود حسینی2
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2مهندس فناوری اطلاعات
چکیده مقاله:
تدریس ریاضی از فناوری های متفاوتی در طول سالیان گذشته استفاده کرده است. اکثریت تحقیقات به نقش فناوری ها در تدریس ریاضی اشاره کردند. اما در کشور ایران، به دلیل محدودیت هایی، از فناوری های روز دنیا در جهت تدریس ریاضی کمتر استفاده می شود. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش نرم افزار جئوجبرا در یادگیری مفاهیم ریاضی پایه هشتم می باشد. این تحقیق بر روی یک نمونه ای شامل 80 نفر از دانش آموزان پایه هشتم مدارس مشهد در سال تحصیلی 94-93 انجام شده است که شامل دو گروه مستقل کنترل و آزمایش 40 نفره می باشد، در گروه کنترل بدون استفاده از نرم افزار جئوجبرا فصل پنجم کتاب ریاضی پایه هشتم که بردار و مختصات می باشد، آموزش داده شد، در حالی که در گروه آزمایش دانش اموزان با استفاده از نرم افزار جئوجبرا همان مبحث را آموزش دیدند و در پایان دو گروه در آزمون های ریاضی محقق ساخته شرکت نمودند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که نرم افزار جئوجبرا در یادگیری مفاهیم؛ بردار، بردار انتقال، جمع بردار برای دانش آموزان پایه هشتم تاثیر مثبت داشته است. لذا پیشنهاد می شود دوره های آموزشی با هدف کاربرد فناوری های روز دنیا برای تدریس ریاضیات در سطح مدارس دولتی و غیر دولتی برای دبیران ریاضی توسط متخصصین آموزش دیده داخل یا خارج از کشور از سوی نهادهای دولتی-آموزشی فراهم گردد و تدابیری در جهت ترغیب سازی دبیران به شرکت در این دوره ها فراهم شود.
کلیدواژه ها:
ریاضی، نرم افزار هندسه پویا، جئوجبرا، فناوری، پایه هشتم.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است