تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی جیگساو در یادگیری هندسه پایه دهم
کد مقاله : 1080-MECCO
نویسندگان:
مسعود حسینی *1، علی طاهری کندر2
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2دانشجوی دکتری/ علوم تحقیقات تهران
چکیده مقاله:
آموزش های فعال با تکیه بر اهمیت دانش آموز محوری، همیشه در نظام آموزش و پرورش امروزی قابل توجه است. از آنجایی که شواهد نشان می دهد، یادگیری مفاهیم هندسه در دوره متوسطه برای اکثریت دانش آموزان با دشواری هایی همراه است، یکی از روش های فعال برای یادگیری بهتر آن در نظر گرفته شد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی جیگساو در یادگیری هندسه پایه دهم است. با روش نیمه تجربی، دو گروه از دانش آموزان پایه دهم (40 نفردرگروه کنترل و 35 نفر در گروه آزمایش) با روش نمونه گیری تصادفی ساده، در یکی از مدارس دولتی شهر مشهد انتخاب شدند. یکی از مباحث هندسه پایه دهم؛ دایره و نسبتهای مثلثاتی را در قالب الگوی جیگساو در گروه آزمایش و در گروه کنترل، آموزش به شیوه سنتی در نظر گرفته شد. عملکرد دانش آموزان در هندسه از طریق آزمون محقق ساخته بررسی شد. نتایج آزمون های آماری نشان داد که آموزش مبتنی بر الگوی جیگساو در یادگیری هندسه پایه دهم تاثیر مثبت داشته است. لذا پیشنهاد می شود، دبیران ریاضی با آموزش های لازمی که در زمینه پیاده سازی الگوی جیگساو می بینند، بتوانند این الگوی یادگیری مشارکتی را در مباحث دیگر ریاضی همچون جبر و حساب برای پایه های دیگر تحصیلی نیز اجرا نمایند.
کلیدواژه ها:
ریاضی، یادگیری مشارکتی، الگوی جیگساو، هندسه، آموزش فعال، پایه دهم
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است