نقش آموزش به شیوه یادگیری تسلطی بر انگیزه و عملکرد ریاضی دانش آموزان
کد مقاله : 1081-MECCO
نویسندگان:
سید جعفر مهدیخانی سروجهانی *1، سید حجت موسوی2
1دانشگاه آزاد اسلامی
2دانشگاه آزاد (علوم و تحقیقات تهران)
چکیده مقاله:
این پژوهش باهدف بررسی تأثیر آموزش به شیوه یادگیری تسلطی برانگیزه و عملکرد ریاضی دانش آموزان صورت گرفته است. نمونه آماری این پژوهش، 40 نفر از دانش آموزان سال دهم رشته ریاضی یکی از دبیرستان‌های منطقه (2) تهران که در دو کلاس 20 نفری مشغول به تحصیل بودند، تعیین شد. به‌طور کاملاً تصادفی یکی از کلاس‌ها به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به‌عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. دانش آموزان گروه آزمایش به شیوه یادگیری تسلطی و دانش آموزان گروه کنترل به شیوه سنتی به مدت 6 هفته تحت آموزش قرار گرفتند. پس از پایان دوره آموزشی از هر دو گروه آزمون انگیزه و برای بررسی عملکرد ریاضی، از آنان آزمون تراکمی به عمل آمد و نمرات دو گروه در این آزمون‌ها با نمرات پیش آزمون آنها مقایسه شد. بررسی‌ها در این تحقیق نشان دادند که آموزش به شیوه یادگیری تسلطی باعث افزایش انگیزه دانش آموزان نسبت به روش آموزش سنتی می‌شود و بر عملکرد ریاضی دانش آموزان نسبت به روش سنتی تأثیر مثبت دارد.
کلیدواژه ها:
آموزش به شیوه یادگیری تسلطی، انگیزه، عملکرد ریاضی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است