تأثیر نرم‌افزارهندسه پویا(جئوجبرا)، بر بهبود یادگیری مبحث تقارن مرکزی(دوران) دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان امانت
کد مقاله : 1085-MECCO
نویسندگان:
شیده مهدی زاده *1، مریم زارع2
1راهبر آموزشی و تربیتی -آموزش و پرورش
2آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف «بهبود یادگیری دانش آموزان پایه‌ی ششم دبستان امانت باغدشت در مبحث تقارن مرکزی (دوران)» تدوین گردید. در این راستا با مطالعه کتب و مجلات و نتایج تحقیقات و اقدام پژوهی‌های مشابه، با زیرساخت دیدگاه یادگیری ساخت و سازگرایی، راه‌حل‌هایی پیشنهاد و اعتبارسنجی شد و در نهایت پنج گام (آموزش مفاهیم بنیادین تقارن با کاردستی اوریگامی ، طرح سؤالات اساسی ، استفاده از تشویق و تحسین و لبخند حین تدریس ، استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی ، تغییر محیط آموزشی با استفاده از نرم افزار جئو جبرا وروش های نوین تدریس ) انتخاب، و مطابق با مراحل اقدام پژوهی به اجرا در آمد که در بررسی شواهد موجود در مرحله دوم، مشاهده شد که این گام‌ها، علاوه بر ایجاد یادگیری عمیق و پایدار در مبحث تقارن مرکزی (دوران)، سبب ایجاد علاقه، اشتیاق به موضوع و ترغیب به مشارکت گروهی و در مجموع سبب تغییر وضعیت نامطلوب کلاس به وضعیت مطلوب آموزشی شد.
کلیدواژه ها:
تقارن مرکزی (دوران) - نرم افزار جئو جبرا -روش های نوین تدریس
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است