روند آموزش ریاضی در جهان (بررسی سه کشور آلمان، ترکیه و سنگاپور)
کد مقاله : 1088-MECCO
نویسندگان:
مریم هاشم نژادرحیم اباد *
دانشجو / دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
چکیده مقاله:
این مقاله مروری کوتاه بر روند آموزش ریاضی در جهان دارد و سپس به بررسی نظام های آموزشی سه کشور دنیا؛ آلمان، ترکیه و سنگاپور که خصوصیات ویژه ای دارند می پردازد. آلمان یکی از پیشگامان تحقیق و پژوهش در زمینه ی آموزش ریاضی از گذشته های دور است. ترکیه، کشوری در حال توسعه و در منطقه خاورمیانه می باشد و سنگاپور، کشوری که کارنامه ی درخشانی در آزمون های بین المللی تیمز و پلز دارد. مطالعه ای بر روی مواردی نظیر چالش ها و فراز و نشیب هایی بر سر راه رسیدن به یک برنامه درسی مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر برای جوامع، پیش روی این کشورها قرار داشته و دارد،خواهیم داشت. هدف از این پژوهش ضمن آشنایی با روند آموزش ریاضی در این کشورها و چگونگی برنامه ریزی درسی شان، تجربه ای است که برای بهبود نظام آموزش ریاضی موثر خواهد بود. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است.
کلیدواژه ها:
آموزش ریاضیات، برنامه درسی، آلمان، ترکیه، سنگاپور
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است