مقایسه مسائل کتاب‌های درسی ریاضیات(1) و ریاضی پایه نهم از نظر تطابق با مسائل مطالعه پیزا
کد مقاله : 1091-MECCO
نویسندگان:
محمد ابراهیمی علویجه *1، نرگس یافتیان1، مریم شایان2
1دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی تهران
چکیده مقاله:
در دنیای رو به توسعه ای زندگی می‏کنیم که اگر دانش‏ آموزان را با سیستم آموزشی کارآمد و پویا پرورش ندهیم از استانداردهای آموزشی جهان، باز می‏ مانیم. در برنامه ریزی درسی، ریاضی از جمله دروسی است که کارشناسان اهمیت تدریس صحیح آن را بارها متذکر شده اند. در همین راستا باید پرسید که آیا دانش‌آموزان ما بعد از طی تحصیلات اجباری، توانایی مقابله با چالش‌های زندگی روزمره را دارند. از سال 2000 این توانایی با عنوان سواد ریاضی شناخته شده و با آزمونی از پرسش‌های زمینه دنیای واقعی تحت عنوان مطالعه پیزا سنجیده می‌شود. هدف تحقیق توصیفی-تحلیلی-تطبیقی حاضر، بررسی و مقایسه محتوای کتاب ریاضیات1 پایه اول دبیرستان چاپ 1393 و کتاب ریاضی پایه نهم از نظر تطابق سوالات با آزمون پیزا می‌باشد. جامعه آماری تمامی مسائل موجود در دو کتاب ریاضیات1 و کتاب ریاضی پایه نهم که در قالب تمرین، فعالیت، مثال و کار در کلاس مطرح شده‌اند و نمونه فصل‌های مربوط به معادله خط و رابطه خطی در دو کتاب است. در چارچوب نظری مطالعات پیزا، ریاضی به چهار شاخه فضا و شکل، کمیت، رابطه و تغییرات و عدم قطعیت و داده، تقسیم شده که تحقیق حاضر در حوزه رابطه و تغییرات انجام گرفته است. بر اساس یافته‌های این تحقیق مسائل کتاب ریاضی نهم چه از نظر تعداد و چه از نظر کیفیت با معیار سنجش و ارتقاء سواد ریاضی دانش‌آموزان در سطح پایین‌تری نسبت به کتاب ریاضیات(1) قرار دارد. یافته های این پژوهش میتواند درجهت ارتقای کتب درسی مورد استفاده مؤلفان و سیاست‌گذاران آموزشی قرار بگیرد.
کلیدواژه ها:
آموزش ریاضی، سواد ریاضی، کتاب ریاضی نهم، معادله خط
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است