نقش مسابقات بین‌المللی در آموزش ریاضی
کد مقاله : 1092-MECCO
نویسندگان:
ارمغان اسدپوریان *1، محمدمهدی صادقی2، مزبان حبیبی1
1دبیر-آموزش و پرورش
2دبیر. آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
ریاضیات یکی از دروسی است که در چگونه اندیشیدن دانش‌آموزان نقش اساسی دارد و نظام‌های آموزشی جهان برای یافتن روش‌های بهتر آموزش به کارگیری ریاضی در زندگی فراگیران، به دنبال تغییر و اصلاح روش های قبلی خود هستند. یکی از این روش‌ها برگزاری آزمون‌ها و مسابقات جهانی ریاضیات و مقایسه عملکرد کشورهاست. این مقاله کیفی از نوع کاربردی است و به بررسی آزمون‌های یاد شده و نقش آن در آموزش ریاضی می‌پردازد. با توجه به نتایج این آزمون ها، عملکرد دانش‌آموزان ایرانی نسبت به عملکرد دانش‌آموزان سایر کشورهای جهان، بسیار ضعیف اعلام شد و با متوسط جهانی، فاصله زیادی داشت، بنابراین همه کسانی که به نحوی با آموزش ریاضی در ارتباط بودند، در پی کسب این نتایج ضعیف، به جستجوی علل این نتیجه غیر منتظره پرداختند و مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های زیادی در این زمینه نوشته شد. در این مطالعه اهداف آزمون‌های تیمز و پیسا بیان شد و عملکرد دانش آموزان کشورهای موفق در این مسابقات بررسی گردید و تأثیر آن در تغییر نظام آموزش ریاضی این کشورها با اهداف تعلیم و تربیت و آموزش ریاضی در ایران مورد مقایسه قرار گرفت. براساس یافته‌های این مطالعات، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آموزش و پرورش، از طریق ایجاد تغییر در برنامه درسی آموزش ریاضی در سطح ملی و همچنین آموزش روش های تدریس خلاق به معلمان و تأکید بر استفاده از روش‌های سنجش عملکرد در ارزشیابی از دانش‌آموزان، تلاش می‌کنند که فاصله عملکردهای یادگیری دانش‌آموزان کشور ما را با دانش‌آموزان سایر کشورهای موفق در مطالعات بین‌المللی کمتر کنند.
کلیدواژه ها:
کلید واژه- آموزش ریاضی- مسابقات جهانی ریاضی- برنامه درسی ملی-تیمز.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است