تاثیر شبکه های اجتماعی در ارتقاء آموزش ریاضی
کد مقاله : 1093-MECCO
نویسندگان:
فریده کمالی محمد زاده *1، سیمین افروزان2، مریم هروی3
1آموزش و پرورش
2اموزش و پرورش
3دانشگاه تهران (غیر انتفاعی ابرار)
چکیده مقاله:
آموزش های مجازی با افزایش کاربران تلفن همراه هوشمند در عصر کنونی روز به روز در حال گسترش است. لذا استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی به عنوان جزئی از آموزش الکترونیکی در امر بهبود یادگیری دانش آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر آموزش های مجازی از طریق شبکه های اجتماعی در مقایسه با روش سنتی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه دهم انجام گرفت. این مطالعه از نوع تجربی سه گروهی قبل و بعداز آزمون است که در سال 1395 انجام شد. جامعه ی پژوهش، دانش آموزان پایه دهم تجربی شهر تهران بودند. تعداد شرکت کنندگان 30 نفر بوده که به روش تصادفی به سه گروه تقسیم و هر کدام از گروه ها یکی از سه روش آموزش شامل آموزش سنتی ، آموزش مجازی از طریق شبکه اجتماعی و آموزش تلفیقی را دریافت کردند. آموزش مجازی از طریق برنامه تلگرام تلفن همراه توسط صوت و کلیپ انجام شد. داده های پژوهش به کمک آمار توصیفی و تجزیه واریانس یک عاملی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که آموزش مجازی در درس ریاضی نمی تواند جای آموزش حقیقی و سنتی را بگیرد. همچنین با تلفیق آموزش مجازی و سنتی تفاوت معنی داری در عملکرد دانش آموزان نسبت به آموزش سنتی مشاهده نشد.
کلیدواژه ها:
آموزش الکترونیکی،شبکه های اجتماعی، آموزش ریاضی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است