تأثیر بازنمایی تصویری در حل مسائل کلامی تفسیری
کد مقاله : 1094-MECCO
نویسندگان:
زهره خزاعی *1، ابوالفضل رفیع پور2
1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان
2عضو هیئت علمی بخش آموزش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده مقاله:
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر بازنمایی تصویری بر حل مسائل کلامی تفسیری ریاضی است. در این مقاله، ابتدا ادبیات پژوهشی مربوط به مسائل کلامی و انواع آن، مدل‌سازی ریاضی و نقش تصاویر در حل مسائل کلامی مرور می‌شود و سپس پژوهش انجام گرفته در این رابطه، بر روی 25 دانش‌آموز پایه هفتم در یکی از شهر‌های جنوب شرق کشور، ارائه خواهد شد. در این پژوهش، پاسخ دانش‌آموزان به سه مسئله کلامی تفسیری که در چهار وضعیت (ارائه مسئله بدون تصویر، ارائه مسئله با تصاویری که فقط موقعیت کلی از مسئله را نشان می دهد، ارائه مسئله با تصاویری که حاوی عناصر اصلی حل مسئله است و در مرحله آخر ارائه مسئله با تصاویری که عناصر اصلی اضافه شده، رنگ‌آمیزی شده‌اند) مورد بررسی قرار می‌گیرد. این آزمون‌ها در یک جلسه 1/5 ساعته انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بر خلاف انتظار؛ بازنمایی تصویری، تأثیر مثبتی در حل مسائل کلامی ریاضی دانش‌آموزان نداشت. لازم به ذکر است که عملکرد دانش‌آموزان ایرانی در مقایسه با همتایانشان در سایر کشورها، ضعیف‌تر بود.
کلیدواژه ها:
مسائل کلامی تفسیری ریاضی، مدل سازی ریاضی، بازنمایی تصویری، مسائل واقعی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است