اشتباهات رایج ریاضیات پایه در بین دانش آموزان
کد مقاله : 1096-MECCO
نویسندگان:
masoud khosrotash *1، نجمه قندالی2
1Azad university yadegar emem rah branch
2معلم/عضو شورای اجرایی انجمن معلمان ریاضی شهرستان های استان تهران، کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، اداره آموزش و پرورش شهرستان ورامین، گروه ریاضی
چکیده مقاله:
یادگیری درست و استفاده صحیح از فرمول های ریاضی باعث می شود تا دانش آموزان با انگیزه و رغبت بیشتری به درس بپردازند. در مقابل عدم استفاده صحیح از روابط ریاضی باعث نرسیدن به جواب درست و در نتیجه خستگی فکر دانش آموز و در نهایت بی انگیزه شدن را بدنبال خواهد داشت. شکی در این نیست که شناخت مشکل، گام بزرگی در راه برطرف کردن آن است. از این رو تعدادی از خطاهایی که مکررا توسط دانش آموزان انجام شده است را در این مقاله آورده ایم. در برخی موارد، مشکل، عدم فهم درست بررسی شده است. گاهی این خطا ها سالها با دانش آموز هستند و در پایه های مختلف به ایجاد اشتباهات بیشتر دامن می زنند. این خطا ها معمولا در ابتدای یادگیری عبارات جبری شکل می گیرند و وقتی برطرف نمی شوند حتی دردانشگاه و دروس پایه مهندسی خود رانشان می دهند. منبع استخراج این خطاها حاصل سالیان تدریس و تصحیح برگه های دانش آموزان و دانشجویان بوده است.
کلیدواژه ها:
اشتباهات رایج، عبارات جبری، خطا های نوشتاری.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است