آموزش ریاضی در بین دوزبانه های منطقه آذربایجان ( بررسی موردی در شهرستان شبستر،استان آذربایجانشرقی )
کد مقاله : 1099-MECCO
نویسندگان:
موسی الرضا امانی نظرلو *1، ابوالفضل رفیع پور2
1دانشجو
2عضو هیئت علمی بخش آموزش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده مقاله:
در جهان کنونی دوزبانگی امری عادی است، به طوری که حدود 60 درصد از جمعیت جهان دو یا چند زبانه هستند. بی تردید دو زبانگی یکی از مسائل مهم نظام آموزشی کشورهای مختلف است. بر اساس آمارهای غیررسمی، در کشور ما، زبان مادری بیش از نیمی از افراد، غیرفارسی ( ترکی، کردی، لری، بلوچی، عربی و.... ) می‌باشد و منطقه آذربایجان با جمعیتی تقریباً ده میلیون نفری، بزرگترین منطقه می‌باشد که ساکنان آن دو یا چند زبانه هستند. این موضوع برای مسئولان نظام آموزش و پرورش کشورمان حاوی پیام مهمی در زمینه تأکید بر تعلیم و تربیت ویژه افراد دو زبانه است. پژوهش حاضر، به منظور بررسی وضعیت یادگیری ریاضی در بین دانش‌آموزان دو زبانه آذربایجان (ایران) به روش توصیفی و از نوع کیفی انجام شده است. برای این منظور، در ابتدا ادبیات پژوهشی مربوط به دوزبانه‌ها مرور شده است و در ادامه، با ابزار پرسشنامه و مصاحبه، اطلاعات مربوط به نحوه یاددهی-یادگیری دانش آموزان دو زبانه در منطقه آذربایجان، اطلاعات لازم جمع آوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری ریاضی در بین دانش‌آموزان دوزبانه منطقه آذربایجان براساس تبدیل مفاهیم دردو زبان مختلف صورت می‌گیرد. بنابراین اگر زبان مادری معلم کلاس درس همانند دانش‌آموزان دوزبانه باشد، فرآیند یاددهی-یادگیری ریاضی در بین دانش‌آموزان دوزبانه، تسهیل خواهد شد. در پایان پیشنهاداتی برای آموزش معلمان، استفاده از وسایل کمک آموزشی، و بازنگری در برنامه‌درسی دانش آموزان دو زبانه، ارایه گردید.
کلیدواژه ها:
دو زبانگی، آموزش ریاضی، زبان ترکی، برنامه درسی، فرهنگ
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است