ماهیت هدفها و محتوای برنامه درسی ریاضیات در دورة ابتدایی و نقش آن در فرآیند یاددهی و یادگیری
کد مقاله : 1100-MECCO
نویسندگان:
پروانه وزیری *
دانشجو
چکیده مقاله:
حوزه برنامه درسی ریاضیات به عنوان یک نظام ارتباطی با مهارتهای ارتباطی زبان مثل خواندن، گوش دادن و نوشتن سروکار دارد. تحقق نقش ارتباطی ریاضیات مدرسه ای که دوره رشد، شناخت و اکتشاف است از طریق برنامه ریزی درسی ریاضیات، یک اقدام اساسی محسوب می شود. اجزای عمده این برنامه عبارتند از: هدفها، محتوا، روشها و ارزشیابی. در این مقاله درباره ی هدفها و محتوا بحث می شود. هدف های عمده برنامه درسی ریاضیات در مدرسه عبارتند از: حل مسایل متعدد، برقراری ارتباط با استفاده از ریاضیات، استدلال، ارزشگذاری برای ریاضیات و بهره مندی از آن در تعامل با جامعه و فرهنگ، اعتماد به توانایی و تفکر ریاضی در برخورد با پدیده ها و روابط آنها و بالاخره تقویت مهارتهای شناختی و تفکر. در مبحث محتوای برنامه درسی دو بخش عمده وسعت و توالی برنامه درسی حایز اهمیت است. وسعت برنامه درسی ریاضی در دوره ابتدایی عبارت است از: ریاضیات به عنوان حل مسأله، ریاضیات به عنوان تفاهم، ریاضیات به عنوان استدلال، ریاضیات در قالب تخمین زدن، مفهوم عدد و شمارش، عملیات و محاسبه اعداد صحیح، هندسه و اعداد فضایی، اندازه گیری، سنجش، آمار و احتمالات، کسر و اعشار، الگوها، ارتباط ها و توابع. توالی و ترتیب محتوای برنامه درسی ریاضیات عبارت است از: شمارش کردن، جمع و تفریق اعداد صحیح، ضرب و تقسیم اعداد صحیح چند رقمی، جمع و تفریق اعداد کسری، ضرب و تقسیم چند رقمی اعداد کسری، اعداد اعشاری، اندازه گیری، حل مسأله، تخمین زدن، نمودار، آمار و هندسه.
کلیدواژه ها:
اهداف برنامه درسی ریاضی، محتوای برنامه درسی ریاضی، دوره ابتدایی، فرآیند یاددهی- یادگیری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است