بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری و نگرش ریاضی دانش‌آموزان پایه سوم دوره متوسطه دوم ناحیه دو شهر زاهدان
کد مقاله : 1103-MECCO
نویسندگان:
ابوالفضل ابراهیم زاده *1، مهرنساء ملازاده2
1عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
2دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری و نگرش ریاضی دانش‌آموزان پایه سوم دوره متوسطه دوم ناحیه دو شهر زاهدان در سال تحصیلی 95-94 می‌باشد. تعداد دانش‌آموزان پایه سوم ناحیه دو زاهدان 2831 نفر می‌باشد که به‌صورت تصادفی نمونه مناسبی به تعداد 341 انتخاب شد. برای سنجش سبک یادگیری و نگرش ریاضی دانش‌آموزان از دو پرسشنامه سبک‌های یادگیری کلب و نگرش ریاضی استفاده شد، ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر به‌دست آمد: بین سبک‌های یادگیری انطباق‌یابنده، جذب‌کننده، همگرا و واگرا با نگرش ریاضی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین سبک‌های یادگیری انطباق یابنده، جذب کننده و واگرا با زیرمقیاس‌های نگرش ریاضی که شامل: لذت بردن، اهمیت، انگیزه و ترسیدن می‌باشد رابطه معناداری وجود دارد، همچنین فقط بین سبک یادگیری همگرا و لذت بردن، رابطه معناداری وجود دارد و در سایر زیرمقیاس‌های نگرش ریاضی رابطه معناداری وجود ندارد.
کلیدواژه ها:
سبک یادگیری، نگرش، نگرش ریاضی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است