ابعاد 5 گانه فهم "ضرب کسرها"
کد مقاله : 1104-MECCO
نویسندگان:
ارزو پورنگ *
دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
چکیده- فعالیت ریاضی شامل کار با مفاهیم و مسائل است. درک ریاضیات از دیدگاه آموزش ریاضی برای برنامه گذار، ریاضی دان، معلم و دانش آموز متفاوت است. سیاست گذار نیازمند فهم اهمیت ریاضی برای دانش آموز در زمان و مکان مورد نظر است. ریاضی دان نیازمند درک پتانسیل برای ابداع مفاهیم جدید و کشف نتایج جدید است. معلم نیازمند داشتن تنوعی از ادراکات مرتبط با روش تدریس، مفاهیم، مسائل و تعمیم سازی ها است. این مقاله به ابعاد درک ریاضیات از دیدگاه یادگیرنده می پردازد. برای شناخت فهم و درک ریاضی می توان 5 بعد مستقل نمود که عبارتند از: بعد مهارت الگوریتم، بعد اثبات خاصیت، بعد مدل سازی کاربرد و بکارگیری، بعد بازنمایی ارائه و استعاره و بعد تاریخ و فرهنگ. گرچه این وجوه بطور آشکاری بهم مرتبط هستند، ما آنها را «ابعاد فهمیدن» می نامیم زیرا به هر جنبه از آن می توان بطور مستقل از موارد دیگر تسلط یافت. اما همه این ابعاد در تدریس و یادگیری ریاضی مهم هستند. در این مقاله ابعاد 5 گانه فهم را در موضوع ضرب کسرها بررسی می شود.
کلیدواژه ها:
ابعاد فهم، درک ریاضی، ضرب کسر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است