بررسی نگرش ریاضی دانش‌آموزان با توجه به ویژگی‌های دموگرافیکی جنسیت، رشته تجصیلی و نوع مدارس
کد مقاله : 1105-MECCO
نویسندگان:
ابوالفضل ابراهیم زاده *1، مهرنساء ملازاده2
1عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
2دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
هدف این تحقیق بررسی نگرش ریاضی دانش‌آموزان با توجه به ویژگی‌های دموگرافیکی جنسیت،رشته تجصیلی و نوع مدارس«عادی، تیزهوشان و غیردولتی» دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه دوم ناحیه دو شهر زاهدان در سال تحصیلی 95-94 می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، تمام دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم دوره متوسطه دوم ناحیه دو شهرستان زاهدان، در خصوص نگرش ریاضی می‌باشد. تعداد دانش‌آموزان پایه سوم ناحیه دو زاهدان 2831 نفر می‌باشد که به‌صورت تصادفی نمونه مناسبی به تعداد 341 انتخاب شد. برای سنجش نگرش ریاضی دانش‌آموزان از پرسشنامه نگرش ریاضی و برای سنجش عملکرد ریاضی دانش‌آموزان از میانگین نمرات ریاضی دانش‌آموزان استفاده شد، پرسشنامه‌ها بر روی نمونه اجرا شدند و پاسخ‌های دانش‌آموزان جمع‌آوری گردیده و به داده‌های کمی تبدیل شدند. ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر به‌دست آمد: بین میانگین نگرش ریاضی دانش‌آموزان با توجه به جنسیت، رشته تحصیلی و نوع مدرسه تفاوت معنادار وجود ندارد.
کلیدواژه ها:
نگرش، نگرش ریاضی، آموزش ریاضی، جنسیت، رشته تحصیلی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است