تدریس فناورانه ومیزان علاقه به ریاضی
کد مقاله : 1108-MECCO
نویسندگان:
علی رمضانی *
دبیر آموزش وپرورش ودانشجو ی دکترا
چکیده مقاله:
در تمامی دوران، توجه به رابطه میان علاقه و یادگیری از جمله موضوعات اساسی، در سیستم های آموزشی هر کشور بوده است. با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و نیاز جوامع به افراد خلاق، تمام تلاش های آموزشی کشورهای توسعه یافته در بردارنده ایجاد علاقه دربین دانش آموزان خود به زمینه های مختلف علمی می باشد. راه ها ی متعددی در ایجاد علاقه به منظور تسهیل یادگیری وجود دارد. هدف از این مقاله تبین دیدگاه دو دسته از دانش آموزان مدارس نمونه مردمی و مدارس عادی در مورد اثر بخشی تدریس فناورانه برمیزان علاقه آنها به درس ریاضی بوده است. مهم آن است که یک معلم فناور چگونه در ایجاد علاقه دانش آموزان به درس ریاضی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که بین استفاده از فناوری های آموزشی توسط معلم در هنگام تدریس و میزان علاقه دانش آموزان، رابطه مستقیم وجود دارد. آنچه در ادامه خواهد آمد، دریچه ای به سمت ژرفای این حقیت است که چگونه معلمان و مسئولین آموزشی در جوامع مختلف می توانند با ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به علم مورد علاقه خود گام ها ومراحل یادگیری آن علم را برای شان هموار نموده ونقش به سزایی در پیشرفت های آینده اقتصادی، صنعتی ،اجتماعی، فرهنگی وسیاسی جوامع خود ایفاء کنند.
کلیدواژه ها:
تدریس فناورانه، فناوری آموزشی، علاقه، معلم فناور
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است