بررسی سبک های یادگیری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی نسبت به یادگیری مفاهیم ریاضی
کد مقاله : 1109-MECCO
نویسندگان:
مریم السادات وزیری هامانه *
دانشجو
چکیده مقاله:
موضوع یادگیری یکی از مباحث مهم در حوزه روان شناسی است که افراد، بر اساس آن، مهارت های خود را توسعه می دهند. اصولا پیشرفت های بشر و توسعه روز افزون علم، زاییده یادگیری است. آموزش ابتدایی، در شکل ‌گیری مفاهیم ریاضی نقشی اساسی دارد. از آنجایی که در چند سال گذشته، میزان توجه به سبک های یادگیری به ویژه در مقطع ابتدایی مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است، بنابراین پژوهش حاضر، تحقیقی جدید است. روش تحقیق پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه سبکهای یادگیری فلدر و سولومون، استفاده شده است. در نمونه آماری تحقیق حاضر، 130 نفر از دانش آموز دختر پایه دوم ابتدایی انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش، با استفاده از آزمون کروسکال والیس در سطح معنی داری 0.05، حاکی از آن است که بین پاسخ های دانش آموزان پایه دوم ابتدایی، بر اساس سیاهه سبک های یادگیری فلدر و سولومون؛ ادراکی، درونداد، پردازش و فهم، تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به پاسخ های دانش آموزان، سبک پردازش (فعال- تاملی) بالاترین مقدار را نشان داده است و سبک فهم (کلی- متوالی) کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است. بنابراین لازم است محتوای کتاب ریاضی منطبق با برترین سبک یادگیری دانش آموزان تالیف و سازماندهی شود.
کلیدواژه ها:
آموزش، مفاهیم ریاضی، تحلیل محتوا، سبک های یادگیری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است