بررسی پیش نیاز های آموزش به شیوه ی تدریس معکوس برای معلمان و فراگیران در آموزش درس ریاضی
کد مقاله : 1118-MECCO
نویسندگان:
خدیجه باقریان کشتلی *
دبیر اموزش پرورش
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی پیش نیاز های آموزش به شیوه ی تدریس معکوس در درس ریاضی بپردازد و بنابراین پس از پرداختن به مفهوم و اهمیت کلاس درس معکوس به توضیح پیش نیاز های لازم برای این شیوه ی تدریس می پردازد. روش پژوهش حاضر توصیفی_تحلیلی بوده و اطلاعات به روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری،جمع آوری و از منابع مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسی مطالعات انجام شده درزمینه آموزش ریاضی نشان می دهد که آموزش ریاضی به ندرت به اهداف غایی خود مانند آموزش توانایی فکرکردن و حل مسأله در دانش آموزان، می رسد و قسمت اعظم عدم دسترسی به این اهداف، به شیوه های تدریس این درس برمی گردد. بسیاری از محققان در سراسر جهان در صدد رفع این مشکل برامدند و از این رو روش های جدیدی ازجمله شیوه ی اموزشی تدریس معکوس را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که بدون فراهم کردن زمینه های لازم برای آموزش به شیوه ی معکوس، انجام این روش با چالش های زیادی مواجه می شود و روش تدریس معکوس، با وجود تمام فوایدی که دارد به ورطه ی اشتباه کشیده می شود.
کلیدواژه ها:
کلید واژه: آموزش معکوس-آموزش ریاضی-کلاس معکوس-روش نوین تدریس
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است