تاریخ ریاضیات و نقش آن در آموزش ریاضی
کد مقاله : 1120-MECCO
نویسندگان:
مریم عبدالملکی *1، فرزانه فروزانفر2
1دبیر -آموزش و پرورش مدرس -دانشگاه پیام نور
2دبیر آموزش و پرورش استان کردستان
چکیده مقاله:
مطالعه تاریخ ریاضیات و پیوستگی آن با آموزش ریاضی در چند دهه اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است. یاددهی ریاضیات با یک چشم انداز تاریخی ،گام های بزرگی را برای حل مسایل پیشرفته تر و دلایل منطقی تر بر می دارد. تاریخ ریاضیات، راه های نگریستن به مسایل گذشته را نشان می‌دهد. مطرح کردن تاریخ ریاضیات در هنگام تدریس ، باعث می شود دانش آموز در اقیانوس ریاضیات غرق شود و مفاهیمی را که معلم انتظار دارد، از ان کسب نماید. تاریخ ریاضیات و دانستن گذشته فرمول ها و مسائل مربوط به ریاضیات ،به درک و فهم بیشتر دانش آموزان در درس ریاضی کمک می‌کند ،وقتی که در آغاز درس ،اندکی از تاریخچه ی موضوع درس و از رابطه ی آن با نیازهایی که در زندگی یا صنعت احساس می شود ،سخن به میان آید ،شور و شوقی در دانش آموزان برای گوش دادن ایجاد می شود و در نتیجه با دقت بیشتری درس را دنبال می کنند. در این مقاله به تاریخچه ای از ریاضیات ،نقش تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
تاریخ ریاضیات – آموزش ریاضی –دانش آموزان –یادگیری ریاضی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است