عوامل دانش تکنولوژی پداگوژی و محتوایی برای تعیین شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان ریاضی متوسطه در ایران
کد مقاله : 1122-MECCO
نویسندگان:
نفیسه سادات موسوی پور *1، نسیم اصغری2
1دانشجو
2استادیار
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت و تأثیر تکنولوژی درروند تعلیم و تربیت، امروزه یکی از بهترین وظایف برنامه ریزان آموزشی کمک به کاربرد هر چه بیشتر تکنولوژی‌ها جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش است. استفاده از تکنولوژی برای تدریس در کلاس، هنوز یک تصمیم است و از دید معلمان و دانش آموزان به‌عنوان چشم‌انداز باز در آموزش ریاضیات محسوب می‌شود. برای توسعه حرفه‌ای و یادگیری حرفه‌ای معلمان اطلاع از وضعیت معلمان از نظر دانش تکنولوژی و تلفیق آن با دانش پداگوژی و محتوایی حائز اهمیت است . در همین راستا، این تحقیق بر آن است که با تعیین دانش تکنولوژی پداگوژی و محتوایی (TPACK) فعلی معلمان ریاضی در ایران، اطلاعاتی سودمندی در خصوص توانمندسازی معلمان برای تدریس اثربخش ریاضی برای اتخاذ تصمیمات مناسب در اختیار سیاست‌گذاران کلان وزارت آموزش‌وپرورش، کارشناسان دفاتر برنامه‌ریزی درسی و تألیف ، برنامه‌ریزان آموزش‌های ضمن خدمت قرار دهد. ضمناً تعیین رابطه بین مؤلفه‌های دانش تکنولوژی پداگوژی و دانش محتوایی می‌تواند راه‌کارهای مناسبی در خصوص توسعه حرفه‌ای و یادگیری حرفه‌ای معلمان در اختیار سازمان‌های وابسته و نیز محققان آموزش ریاضی قرار دهد. ابزارهایی که در این مطالعه روایی و پایایی آنان بررسی خواهد شد می‌تواند زمینه را برای مطالعات بیشتر در خصوص تعیین مدل برای چارچوب TPACK معلمان ریاضی در مقاطع مختلف فراهم کند.
کلیدواژه ها:
توسعه یادگیری، توسعه حرفه‌ای، دانش تکنولوژی، دانش پداگوژی، دانش تکنولوژی پداگوژی و محتوایی (TPACK).
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است