بررسی رابطه بین اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر سال دهم تجربی شهرستان منوجان
کد مقاله : 1123-MECCO
نویسندگان:
علی طاهری کندر *
دانشجوی دکتری/ علوم تحقیقات تهران
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر سال دهم تجربی شهرستان منوجان انجام شده است. به همین منظور 256 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از مقیاس اضطراب ریاضی چیو و هنری (1990) برای سنجش اضطراب ریاضی و معدل دو ترم درس ریاضی به عنوان پیشرفت تحصیلی درس ریاضی استفاده شد. یافته های پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری خطی به روش همزمان تحلیل شدند.
نتایج حاکی از آن است که ابعاد حل مسأله ریاضی، اضطراب معلم ریاضی، اضطراب یادگیری ریاضی، ارزشیابی ریاضی، و نمره کلی اضطراب ریاضی، همبستگی منفی معناداری با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دارند. همچنین بررسی ضرایب مدل رگرسیونی نشان داد که ابعاد اضطراب ریاضی (نمره کلی اضطراب ریاضی، حل مسأله ریاضی، اضطراب معلم ریاضی و اضطراب و ارزشیابی ریاضی) پیش بینی کننده منفی معناداری برای پیشرفت تحصیلی درس ریاضی بودند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اضطراب ریاضی تاثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان و به خصوص پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دارد.
کلیدواژه ها:
اضطراب ریاضی، پیشرفت تحصیلی درس ریاضی و دانش آموزان دبیرستانی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است