بازنمایی و نقش آن در درک مفاهیم ریاضی
کد مقاله : 1124-MECCO
نویسندگان:
سیما ربی *1، نسیم اصغری2
1دبیر ریاضی آموزش و پرورش رودهن
2استاد راهنما
چکیده مقاله:
به عقیده ی گلدین و اشتین گلد(۲۰۰۱)، بازنمایی، یک علامت و یا یک شکل بندی از علامت ها، ویژگی ها و یا اشیاء می باشد و مهم تر آن که، بازنمایی می تواند به منظور نمادین کردن، شرح دادن، تخصیص دادن کد و یا بازنمودن چیزی، به جای خود آن چیز باشد. ریاضی و روابط بین آن ها مجرد هستند و ما از طریق بازنمایی ها و انجام عملیات بر روی ایده ها، موفق به درک آن ها می شویم. یافته های پژوهشی نشان می دهد که اگر به بازنمایی فقط به عنوان یک تصویر( مانند نمودار، جدول، شکل…) فکر نکنیم، بلکه آن را یک فرایند برای به نمایش گذاشتن ایده ها، در نظر بگیریم، آن گاه شاهد کارایی بازنمایی در تدریس و یادگیری ریاضیات خواهیم بود. به دلیل نقش و اهمیت بازنمایی در درک مفاهیم ریاضی، مطالعه حاضر با روش کتابخانه ای و به استناد منابع و پژوهش های انجام شده در حوزه آموزش ریاضی، انجام شد. در این راستا ابتدا مفهوم بازنمایی و انواع آن معرفی گردید، سپس از طریق یک مثال بکارگیری این شناخت درچگونگی درک مفاهیم ریاضی بررسی شد.
کلیدواژه ها:
بازنمایی- سیستم های بازنمایی درونی- سیستم های بازنمایی بیرونی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است