چالش های ساختار جدید نظام آموزشی در محتوای کتاب درسی ریاضی پایه ی دهم
کد مقاله : 1126-MECCO
نویسندگان:
پوران نوروزی *
دبیر آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز
چکیده مقاله:
هدف از اقدام پژوهی حاضر، بررسی چالش ها و مشکلاتی است که ساختار جدید نظام آموزشی 3-3-6 در سال تحصیلی گذشته، 96-95، برای پایه ی دهم رشته ی ریاضی (اولین پایه ی مقطع متوسطه ی دوم) به همراه داشته است و همچنین راهکارها و تدابیر اتخاذ شده جهت برطرف کردن آنها به همراه مقایسه ی نمودارهای نمرات نوبت اول و دوم ارائه شده است. اگرچه این راه‌حل ها در خصوص چالش های پیش رو، وضعیت درسی دانش آموزان را بهبود بخشید ولی مهمترین پیامد آن، ایجاد صمیمیت، اعتماد و ارتباط بین معلم و دانش آموزان بود. در این اقدام پژوهی، چالش های پیش‌روی این درس، در یک کلاس 18 نفری و در یک آموزشگاه دولتی در درسترس را بیان نموده و راهکارهای ارائه شده به اختصار شرح داده می شود. در ادامه با تجزیه و تحلیل نمودار آماری، مقایسه بین مفاهیم مشترک در دو آزمون پایانی نوبت اول و دوم انجام شده است.
کلیدواژه ها:
نظام آموزشی 3-3-6، چالش، راهکار، نمودار آماری.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است