بررسی ابعاد نظام باوری در ریاضیات و تأثیر آن بر پیشرفتِ تحصیلی ‏درسِ ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بشاگرد
کد مقاله : 1127-MECCO
نویسندگان:
عبدالحمید جهانگیری *
کارشناس
چکیده مقاله:
باورهای دانش آموزان درباره ریاضی و نحوه ی یادگیریِ آن می تواند انگیزه ی آنان را در مورد درس ریاضی و دروس مرتبط با آن ‏تحت تاثیر قرار دهد. یادگیری و جهت گیریهای انگیزشی ویژگیهای ثابت شخصیتی نیستند، بلکه می توانند توابعی از باورهای فرد در ‏خصوص ماهیت دانش و فرآیند یادگیری در حوزه ای خاص از معرفت باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نظام باورها و ‏پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دوره متوسطة دوم شهرستان بشاگرد می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ‏شاغل به تحصیل در دوره متوسطة دوم شهرستان بشاگرد در سال تحصیلی 93-1394 (1259 نفر) و نمونه ی آماری شامل 312 نفر ‏که بصورت تصادفی از جامعه و براساس فرمول کوکران انتخاب شده اند می باشد. برای بررسی تأثیر نظام باورها از پرسشنامه ی ‏محقق ساخته شامل چهار خرده مقیاس (باور به خود، باور به معلم ریاضی، باور به درس ریاضی و باور به ماهیت ریاضی) و برای ‏سنجش پیشرفت تحصیلی از نمره پایان ترم درس ریاضی دانش آموزان استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین ‏ابعاد نظام باورها با پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی رابطه معنی داری وجود دارد.‏
کلیدواژه ها:
نظام باور، پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، دانش آموزان مقطع متوسطه، تحلیل همبستگی، همبستگی معنادار
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است