نقش فناوری در آموزش ریاضی
کد مقاله : 1128-MECCO
نویسندگان:
محمود سینا *1، رضا یحیوی2، علی فردوسی راد3، محمد سعیدی4، وحید قربانی3
1اداره ی آموزش و پرورش شهرستان نکا
2اداره ی آموزش پرورش شهرستان چالوس
3اداره ی آموزش پرورش شهرستان میاندورود
4اداره ی آموزش پرورش ساری
چکیده مقاله:
در حدود دو دهه است که تحقیقات بر روی فناوری در کلاس درس ریاضیات با کانون موضوعات یادگیری و استفاده از فناوری، برای دانش آموزان صورت گرفته است. باید فرصت های مناسبی فراهم کرد تا معلمان و دانش آموزان تجربیات جدید خود را با استفاده از تکنولوژی آزمایش کنند.
در این مقاله با معرفی تکنولوژی و بیان اینکه چهارمین قله ی تاریخ ریاضیات استفاده از فناوری است،نشان داده شده است که استفاده از فناوری، نقش بسزایی در آموزش ریاضیات دارد وبه دنبال آن باعث پویایی دانش آموزان می شود و گامی مهم در عرصه ی علمی می باشد. همچین با استفاده از فناوری، نگرش دانش آموزان نسبت به آموزش ریاضی تغییر می کند و انگیزه و پویایی را به همراه دارد. بنابراین با نهادینه کردن آموزش های علمی و پویا در مدرسه و استفاده معلمان از فناوری، در این مسیر قدم برداریم. در پایان پژوهش، نتیجه گیری به همراه پیشنهاداتی مطرح شده است.
کلیدواژه ها:
فناوری، یادگیری، ریاضیات، فرصت، پویایی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است