تحلیل عملکرد دانش‌آموزان پایه هشتم شهرستان گتوند در حل مسأله ریاضی بر اساس روش پنج مرحله‌ای تجزیه و نحلیل خطای نیومن
کد مقاله : 1130-MECCO
نویسندگان:
اسماعیل جزایری *
دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس شهید چمران تهران
چکیده مقاله:
امروزه بهره‌گیری از فرایند حل مسأله یکی از ایده‌های مهم در یاددهی-یادگیری ریاضی محسوب می‌شود، تا جایی که برخی آن را قلب آموزش ریاضی می‌دانند.
نیومن آموزگار زبان، اهل استرالیا بود که در اواسط دهه 1970، روالی نظام‌مند برای تحلیل خطاهای دانش‌آموزان در تکالیف مکتوب ریاضی پدید آورد. او مراحل پنج‌گانه‌ای را برای حل مسائل ارائه کرد که عبارت‌اند از: 1.خواندن 2.درک 3.تبدیل 4.پردازش 5.رمزگذاری.
پژوهش حاضر با هدف پیدا کردن خطاهای دانش‌آموزان در حل مسائل، براساس مراحل سلسله مراتبی "نیومن" انجام شده است.
تحقیق حاضر به روش پژوهش کلاسی انجام شده و جامعه ی آماری آن 30 دانش آموز پایه‌ی هشتم دبیرستان عادی شهرستان گتوند در سال تحصیلی 96-95 می باشد .
در این پژوهش با طرح یک مسئله و سپس مصاحبه انفرادی با دانش اموزان، خطاهای دانش‌آموزانی که نتوانستند مسأله را حل کنند دسته‌بندی شد. نتیجه‌ی مهم این پژوهش حاکی از آن است که نمی‌توان دانش‌آموزانی که قادر به حل یک مسأله نیستند را یکی دانست بلکه علت هر کدام از اشتباهات ممکن است یکی از مراحل 5 گانه‌( 1.خواندن 2.درک 3.تبدیل 4.پردازش 5.رمزگذاری ) باشدکه یکی از روش‌های تشخیص این مهم، مصاحبه است و همچنین مهم‌ترین علت اشتباهات دانش‌آموزان در حل مسائل و یا اصلاً حل نکردن مسائل، نداشتن درک درست از مسأله و یا به عبارت دیگر خوب نفهمیدن مسأله است.
کلیدواژه ها:
حل مسأله، خطای نیومن، درک و فهم
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است