نقش تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی
کد مقاله : 1132-MECCO
نویسندگان:
طاهره کمالی *
دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
استفاده از تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی برای دانش‌آموزان باعث ایجاد انگیزه می‌شود. از طرفی باعث می شود بعضی مسایل مهم که در زندگی کاربرد دارد، را فرا گیرند. هنگامی‌که به تاریخ می‌نگریم، درمی‌یابیم که در گذشته دور، سقراط نیز، مسأله آموزش و پرورش و نظریه‌های یادگیری را مطالعه کرده است. همچنین ژان ژاک روسو بر آموزش دانش‌آموز محور تأکید می‌کند و بیان می دارد که دانش‌آموزان باید علوم را کشف کنند.
تاریخ ریاضیات نشان می‌دهد که انسان‌ها با هر قوم و نژاد و در هر دوره و هر منطقه‌ای که بوده‌اند؛ همیشه و در همه حال برای پیشرفت و تکامل زندگی خود و دیگر ملت‌ها تلاش کرده‌اند.
برای رسیدن به اهداف پژوهشگران ریاضی یعنی افزایش درک ریاضی، باید از تاریخ ریاضیات به عنوان ابزاری کارآمد در دست معلم، برای افزایش بینش به دانش‌آموزان و برانگیختن علاقه آن‌ها در نظر گرفت. از سوی دیگر تاریخ ریاضیات به این سوال که "ریاضی به چه درد می‌خورد؟ " را تا حدی پاسخ می‌دهد.
کلیدواژه ها:
تاریخ ریاضیات، آموزش ریاضی، معلم، دانش‌آموز.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است