فن آوری فرصتی برای آموزش ریاضی یا چالشی برای متولیان آموزش؟
کد مقاله : 1133-MECCO
نویسندگان:
اصغر ایزدی یزدان ابادی *1، مهدیه السادات امیری2
1دبیر اموزش و پرزرش
2دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر سعی دارد به این نکته اذعان کند که تکنولوژی نوین آموزشی یک فرصت آموزشی در درس ریاضی را فراهم کرده درحالی که تهیه ملزومات و آماده کردن زیر ساخت برای مدارس ، آشنایی و کارآیی کافی و تولید محتوای لازم برای معلمان ، تهیه محتوای آموزشی و برنامه ریزی درسی برای تصمیم گیرندگان بالا دستی ، عدم تطابق وضعیت اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی دانش آموزان و اولیاء آنها و ... این فرصت را به چالش مبدل نموده و برخی سعی در پاک کردن صورت مسئله می نمایند و با سیاه نمایی در مورد نتایج ، بر تأثیر فن آوری بر آموزش ریاضی اصرار دارند. بنابراین کوشیدیم برای اثبات ادعای خود اولاً برخی مطالعات انجام شده را بارتاب دهیم ، دوماً به بررسی احوالات و مصاحبه دانش آموزان و نظر معلمان و اولیاء یک دبیرستان توجه کنیم که طرح هوشمندی این مدرسه از سال 1386 به اجرا درآمده است و نظرات موافق و مخالف زیادی در مورد عملکردش جاری و ساری است و سوما با پرسشنامه ای استاندارد درمورد هوشمندی مدارس، به بررسی غیر مستقیم بعضی ابعاد ان پرداخته ایم و نظر 80 معلم، مربی و کارکنان ستادی مدارس را ثبت کردیم و آن نظراتی که بیش از 65% اجماع شده بود رامنعکس کردیم.
کلیدواژه ها:
فناوری اطلاعات،مدارس هوشمند،تکنولوژی های نوین
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است