مزایا و چالش‌های یادگیری مبتنی بر مسأله
کد مقاله : 1134-MECCO
نویسندگان:
محمدمهدی کفایی *
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز
چکیده مقاله:
هدف از این پژوهش حاضر، بررسی تعاریف، اهمیت، ویژگی‌ها ، مزایا، معایب، فرصت‌ها و چالش‌هایی است که در زمینه اجرای روش نوین آموزشی "یادگیری مبتنی بر مسأله (پی.بی.ال)" به عنوان یک روش دانش آموز_محور مبتنی بر مسأله واقعی وجود دارد. در این مقاله نظرات متخصصین و صاحب نظران آموزشی و تربیتی در زمینه مذکور گردآوری و بیان شده است. سپس برآیند آن‌ها به طور خلاصه فهرست بندی شد. نتایج پژوهش حاضر با توجه به مطالب گردآوری شده ،حاکی از آن است که اکثر چالش‌های پیش روی روش یادگیری مبتنی بر آموزش ، مشکلات ریشه‌ای ، فرهنگی و یا مربوط به سیستم کلی آموزش کشور هستند و به شرط وجود یک اراده ملی و برنامه ریزی منسجم و یکپارچه در سطح کلان و بویژه توجه مسئولین امر به آموزش معلمین مربوطه و پشتیبانی از آن‌ها ، می‌تواند روشی کارساز در آموزش عمیق ، پایدار و کاربردی باشد.
کلیدواژه ها:
یادگیری مبتنی بر مسأله ، آموزش دانش‌آموز_محور ، یادگیری خود_راهبر، مسأله واقعی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است