تاثیر درس پژوهی بر روند یاددهی و یادگیری اعداد صحیح
کد مقاله : 1135-MECCO
نویسندگان:
زهرا عبدی *1، فرشته خادمی2، هایده حسین پور3
1معلمان
2دبیر / آموزش و پرورش
3آموزش و پرورش ناحیه یک ساری
چکیده مقاله:
یاددهی و یادگیری ریاضی از دیرباز موضوعی چالش برانگیز بوده و روش های متعددی برای آموزش مطالب بنیادی ریاضی صورت گرفته است. در این پژوهش، روش درس پژوهی برای یاددهی و یادگیری اعداد صحیح و کاربرد آن به روش مفهومی استفاده شده است.
این طرح بر روی یک کلاس 32 نفره در دبیرستان دخترانه عصمت ناحیه یک شهرستان ساری دوره متوسطه اول به اجرا در آمد و سعی شده است تا با بررسی چالش ها و مشکلات پیش رو ، راه حل مناسب ارائه گردد. این راه حل ها شامل : تغییر طرح درس و اجرای تولید محتوای الکترونیکی و استفاده از روش های مختلف و نوین تدریس و استفاده از Power point و بازی های مختلف برای دانش آموزان در کلاس و مرتبط با درس بوده است و باعث می شود تا مسائل برای دانش آموزان قابل لمس شوند.
به منظور جمع آوری اطلاعات، از روش های مشاهده ، مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است.
برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از روش میانگین استفاده شده که میانگین مرحله اول 57% و میانگین مرحله دوم 83% بوده و این نشان می دهد که میانگین در مقایسه با مرحله قبل، 26% افزایش داشته است.
از میانگین این دو آزمون می توان نتیجه گرفت که پس از اجرای طرح درس پژوهی، انگیزه دانش آموزان که تاثیر مستقیم بر بهبود یادگیری دارد افزایش یافته است.
کلیدواژه ها:
درس پژوهی ، اعداد صحیح، یادگیری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است