تاثیر آموزش راهبردهای طرح مسئله بر اساس چارچوب ویسترو یو در مبحث احتمال بر روی توانایی حل مسئله دانش آموزان
کد مقاله : 1136-MECCO
نویسندگان:
الهه خاطری *1، منصوره دلدار2، نسیم اصغری3
1دانشجو
2استاد راهنما
3استادیار
چکیده مقاله:
فرایند طرح مسئله در کنار حل مسئله ، از جمله موضوعاتی است که در دهه های اخیر مورد توجه محققان و آموزشگران ریاضی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آموزش طرح مسئله ریاضی مبتنی بر چارچوب ویسترو- یو بر حل مسئله دانش آموزان در مبحث احتمال پایه هشتم می باشد. در این مطالعه دانش آموزان از یکی از مدارس شاهد شهرستان اندیمشک که در سال تحصیلی 95- 96 در پایه هشتم مشغول به تحصیل بودند، به عنوان نمونه در دسترس به صورت هدفمند انتخاب شدند. این تحقیق از نظر طرح ، شبه آزمایشی با دو گروه کنترل و آزمایش می باشد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز در مورد عملکرد حل مسئله دانش آموزان، آزمون هایی در دو مرحله به صورت پیش آزمون و پس آزمون از دانش آموزان گرفته شد. ابزار اندازه گیری عمکرد حل مسئله دانش آموزان ، آزمون های محقق ساخته بود که از سوالات منتشر شده آزمون بین المللی تیمز و مسائل منطبق با مبحث احتمال از کتاب ریاضی پایه هشتم انتخاب شده . روایی و پایایی سوالات مورد تآیید قرار گرفت و جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، آزمون تی مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش با تاکید بر طرح مسئله با چارچوب ویسترو- یو در کلاس درس، عملکرد حل مسئله دانش آموزان را ارتقا می بخشد .
کلیدواژه ها:
طرح مسئله، حل مسئله ، احتمال ، چارچوب ویسترو یو .
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است