اصول ، اهداف و روش هاى یاد دهی-یادگیرى ریاضى برای دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
کد مقاله : 1137-MECCO
نویسندگان:
امین بادیه پیمای جهرمی *1، محمود فرهادیان2
1دبیر-آموزش و پرورش
2استادیار دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
چکیده مقاله:
مقالة حاضر به تبیین و بررسى نظریات مرتبط با اصول و اهداف فرایند یاددهى- یادگیرى ریاضى در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر، پرداخته است. این گروه از دانش آموزان نیز به فراخور سطح شناختی و نیاز فردی ، به فراگیری مباحث ریاضی و بهره گیری از این علم برای حل مسائل روزانه خود نیازمندند. هدف از آموزش ریاضیات به دانش آموزان کم توان ذهنی، توانایی انجام ریاضیات در زندگی روزمره ، بالا بردن توانایی دانش آموزان در حل مسئله و آماده نمودن آن ها برای زندگی اجتماعی است. آموزش مفاهیم ریاضیات به این گروه از دانش آموزان با تکیه بر اصولی مانند توجه به یافته های روا شناسی یادگیری در آموزش، پیوند مفاهیم ریاضی با زندگی روزمره آن ها،آموزش دانش آموز محور و یادگیری فعال و همچنین ایجاد انگیزه می باشد. استفاده از روش های یاددهی-یادگیری مانند روش چند حسی، روش اکتشافی هدایت شده ، روش های ایجاد رفتارهای مطلوب تازه ، آموزش بر اساس رایانه، تأثیر به سزایی در یادگیری مفاهیم ریاضیات توسط دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر دارد.
کلیدواژه ها:
دانش آموزان کم توان ذهنی ، روش های یادگیرى ریاضى
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است