تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه دهم دوره ی متوسطه ی حرفه ای استثنایی براساس روش ویلیام رومی
کد مقاله : 1138-MECCO
نویسندگان:
امین بادیه پیمای جهرمی *1، محمود فرهادیان2
1دبیر-آموزش و پرورش
2استادیار دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی محتوای کتاب ریاضی پایه اول دوره ی متوسطه حرفه ا ی استثنایی در سال تحصیلی
96-95انجام شده است.روش این پژوهش توصیفی بوده و براساس روش تحلیل محتوای ویلیام رومی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کتاب ریاضیات یایه دهم دوره متوسطه حرفه ای استثنایی در سال تحصیلی96-95 بود. یافته ها ی پژوهش حاکی از آن است که در تحلیل محتوا براساس روش ویلیام رومی، ضریب درگیری دانش آموزان کم توان ذهنی با مطالب کتاب درسی عدد45 / 0، در بخش سوالات متن عدد 1و در قسمت تصاویر عدد 1/28 به دست آمد. بنابراین ضریب در گیری 1/28 (که بین 0/4 و 1/5 قرار دارد)برای تصاویر نشان می دهد که تصاویر کتاب برای دانش آموزان، مناسب است به ویژه برای دانش آموزان کم توان ذهنی که قدرت تفکر انتزاعی پایینی دارند، بسیار خوب است و تألیف کتاب در بخش تصاویر موفق تر از سایر قسمت ها بوده است. در سایر بخش ها نیز وضعیت مناسب است اما می تواند به سمت بهتر شدن پیش برود.
کلیدواژه ها:
تحلیل محتوا ی ویلیام رومی، ریاضیات ، دانش آموزان کم توان ذهنی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است