لزوم آمادگی معلمان ریاضی برای آموزش ریاضیات با استفاده از فناوری‌
کد مقاله : 1140-MECCO
نویسندگان:
فرزانه فروزانفر *1، مریم عبدالملکی2، پرشنگ آمانی3، مسعود پندار3
1دبیر آموزش و پرورش استان کردستان
2دبیر -آموزش و پرورش مدرس -دانشگاه پیام نور
3دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
امروزه استفاده از تکنولوژی‌های نوین، به عنوان ابزاری برای تسهیل یادگیری در تدریس معلمان، در تمامی دروس و به خصوص ریاضیات، نقش غیرقابل انکاری دارد. اما با توجه به تنوع تکنولوژی‌های موجود و افزایش روزافزون آنها، استفاده از آنها در امر تدریس، با چالش‌هایی روبرو است که با در نظر گرفتن نقش کلیدی معلم در فرآیند یاددهی- یادگیری، تعیین روش‌هایی برای چگونگی آماده‌سازی و آموزش معلمان ریاضی برای تعلیم ریاضیات به کمک تکنولوژی روز، دارای پیچیدگی‌های فراوان خواهد بود. سوالات پژوهش حاضر عبارت است از: آیا معلمان می‌توانند دیدگاه‌ها و باورهای خود در تدریس و تعلیم ریاضی را تغییر دهند و اصولاً دیدگاه آنان درباره تدریس ریاضیات به کمک تکنولوژی چیست و چه موانع و مشکلاتی در این راه وجود دارد؟
لازم به توضیح است برای آموزش ریاضیات به کمک تکنولوژی، باید پژوهش‌هایی انجام شود که سؤالات ذکر شده و سؤالات دیگری که در این زمینه وجود دارد، مبنای کار قرار گیرد. لذا این مهم، که تمامی دبیران حال و آینده، شرایط و موقعیت جهت کسب دانش و تجربه لازم برای همراه کردن تکنولوژی به بافت آموزش و تعلیم ریاضی را در اختیار داشته باشند و این موقعیت برایشان فراهم شود، لازم و ضروری است و در این راستا، یکی از مواردی که می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.
کلیدواژه ها:
حداکثر آموزش ریاضی، تکنولوژی، معلمان ریاضی، روش تدریس.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است