بررسى مؤلفه ى یادگیرى اکتشافى در کتاب جدید التالیف هندسه دهم دوره متوسطه دوم
کد مقاله : 1142-MECCO
نویسندگان:
فاطمه رحیم پور *
دانشجو
چکیده مقاله:
این تحقیق با هدف بررسى ارتقا کیفى تدریس و یادگیرى در هندسه از طریق رویکرد اکتشافى به بررسى مولفه یادگیرى کتاب هندسه دهم رشته ریاضى و فیزیک چاپ شده در سال ٩٦-١٣٩٥ صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش روش کتابخانه اى و روش پیمایشى (زمینه یابى) از نوع تحلیل محتوا مى باشد. جامعه آمارى این پژوهش شامل محتواى کتاب درسى جدید التالیف هندسه دهم متوسطه دوره دوم سال تحصیلى ٩٦-١٣٩٥ مى باشد. حجم نمونه برابر حجم جامعه آمارى انتخاب گردیده است. تمام فعالیت ها، کار در کلاس ها و مثال ها و تمرینات در مرحله اول کد گزارى شده و مشخص شده است و در مرحله دوم کلیه واحد ها در تمامى قسمت ها از نظر ٣ ویژگى مطرح رویکرد اکتشافی و نظریات مطرح شده بررسی شده و در جدول مربوطه ثبت و در مرحله ی سوم کلیه واحد ها یی که از رویکرد اکتشافی بهره مند بودند، شناسایی و شمارش شده اند.در بررسی انجام شده به تر تیب فعالیتها و تمرینات و کاردر کلاسها بیشترین ومثالهای حل شده کتاب کمترین انگیزه را برای تشویق دانش آموزان به کشف داشتند. درفصل دوم کتاب، 100% فعالیت ها و81% تمرینات و کاردر کلاسها ی مربوط به قضیه تالس و تشابه و کاربرد انها، از رویکرد اکتشافی برخوردارند وفقط 16% مثالهای حل شده ، دانش آموزان را درگیر میکند. چنین به نظر می رسد که مولفین کتاب نیازی به کشف دانش آموزان در مثالهای حل شده فصل هال چند ضلعی و تجسم فضایی ندانسته اند.
کلیدواژه ها:
تحلیل محتوا، محتوا،کتاب درسی جدید التالیف هندسه دهم رشته ریاضی دوره دوم متوسطه، یادگیری اکتشافی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است