بررسی نحوه‌ی تفکر معلمان ابتدایی در فرایند حل یک مسئله‌ی ریاضی با راهبرد رسم شکل
کد مقاله : 1143-MECCO
نویسندگان:
رویا سلطانلو *1، ابراهیم ریحانی2
1دانشگاه شهیدرجایی
2دانشگاه شهید رجایی
چکیده مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نحوه‌ی تفکر معلمان ابتدایی در برخورد با مسائل ریاضی و فرایند رسیدن به راه‌حل یک مسئله‌ی ریاضی می‌باشد. در این راستا محقق به کمک دو استاد محترم و متخصص آموزش ریاضی، به برگزاری کلاس آموزشی(کارگاه) حل مسئله‌ی ریاضی مبتنی بر راهبرد رسم شکل، پرداخته و خلاصه‌ای از بازخورد این کلاس در این پژوهش ارائه گردیده است. در این کلاس 20 معلم مقطع ابتدایی منطقه‌ی 8 استان تهران شرکت کرده بودند. این معلمان ابتدایی در سال 96- 95 مشغول تدریس بودند و همچنین، سابقه‌ی تدریس آنها بالای 15 سال بود. در ابتدای کلاس، مسئله توسط محقق و زیر نظر اساتید محترم مطرح گردید، و همه‌ی آنچه که در کلاس اتفاق افتاد تا فرایند حل مسئله قدم به قدم تا رسیدن به پاسخ نهایی، توسط محقق ثبت و ضبط گردید و در این تحقیق، گزیده‌ای از این مطالب ارائه می‌گردد.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: معلمان ابتدایی، برگزاری کلاس آموزشی، راهبرد رسم شکل
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است