بهبود فرایند یادگیری برایند بردارها با استفاده از رسانه های تعاملی
کد مقاله : 1144-MECCO
نویسندگان:
مریم شریفی *، مریم زارع
دبیر/آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
امروزه با ورود فناوری های نوین آموزشی و به خصوص دسترسی به اینترنت، آموزش و پرورش ناگزیر است تا کارکردهای نوینی را متناسب با نیازهای زمان برای خود برگزیند. گزینش و دستیابی به کارکردهای جدید، مستلزم نگاهی نو به نظام آموزش و پرورش است. آنچه تلقی از نظامهای نوین آموزشی را به عنوان یک تکنولوژی مدرن آموزشی و نه به عنوان یک چالش در نظامی آموزشی به ما می شناساند، تاثیرات این فناوری ها در به کارگیری وسائل کمک آموزشی در کلاس درس برای قوت بخشیدن به یادگیری فراگیران است که در بسیاری از تحقیقات، به اثبات رسیده است.این مقاله با تشریح رویکرد دانش آموز -محور به عنوان رویکردی نوین در نظام آموزشی، انتقال از آموزش سنتی به آموزش مدرن را مورد بررسی قرار داده و با اشاره به تحقیقات انجام شده در این زمینه، موانع موجود در این امر را تشریح نموده است و خاطر نشان می کند که از راههای رسیدن به رویکرد تدریس دانش آموز -محور و استفاده از استعداد بالقوه دانش آموزان در امر تحقیق و پژوهش، استفاده از فناوری های نوین و بسته های آموزشی در فرایند های آموزشی است. لذا این پژوهش به طور کلی با رویکرد بهبود فرایند یادگیری برایند بردارها، از طریق به کارگیری رسانه های تعاملی، توجه به سبکهای یادگیری ،در قالب یک سناریوی آموزشی ابتدا به آموزش برایند بردارها جهت افزایش مهارت فراگیران پایه هشتم پرداخته و سپس به افزایش میل و رغبت دانش آموزان نسبت به فراگیری آن با روش های نوین آموزشی در سند تحول بنیادین، می پردازد.
کلیدواژه ها:
آموزش، رسانه های تعاملی، بردار و مختصات
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است