درک دانش‌آموزان از مفاهیم چندگانه حد
کد مقاله : 1145-MECCO
نویسندگان:
محمدجواد کارخانه *
آموزش و پرورش/دبیر
چکیده مقاله:
در بیشتر برنامه‌های درسی، مفهوم حد به سه طریق معرفی شده است: حد دنباله، حد تابع در نقطه و حد تابع در بینهایت. تعداد کمی ازمقاله‌ها در مورد درک دانش‌آموزان از مفهوم حد، این مفاهیم را مرتبط می‌سازند. این مقاله، به بررسی ماهیت ارتباطات به نمایش گذاشته شده توسط دانش‌آموزان در این برنامه درسی پرداخته و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی و مرتب‌سازی کارت‌های حدی (پیوست مقاله) توسط 14 دانش‌آموز دوره پیش‌دانشگاهی یکی از مناطق شهرستان‌های تهران، به صورت فکر کردن با صدای بلند و در حضور محقق، تفاوت انواع مختلف حد را نشان می‌دهد. ویژگی‌های کارت‌های حدی مورد استفاده به شرح زیر بود: در حدهای دنباله‌ای، تاکید روی همگرایی یا واگرایی بود. حدهای توابع در یک نقطه یا در بینهایت می‌تواند یک حد متناهی باشد. تابع می‌تواند به ±∞ میل کند و یا فاقد حد باشد. در این مجموعه از کارت‌ها، رفتار حدی از چپ و راست مدنظر نبود.
یافته‌ها ی پژوهشحاکی از آن است که تا زمانی که دانش آموزان موارد حدی سه‌گانه را جداگانه در نظر می‌گرفتند، تنها تعدادی از آنها می‌توانستند بین آن مفهیم، ارتباط برقرار کنند. همچنین تا زمانی که از مفاهیم همسایگی به طور ضمنی استفاده می‌شد، هیچ دانش‌آموزی چارچوب واحدی برای استفاده از این سه مفهوم نداشت.
کلیدواژه ها:
حدها ، مرتب‌سازی کارت‌ها ، پدیدار‌شناسی‌
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است