اثربخشی آموزش مهارت حل مساله با الگوی "درزوریلا و گلدفراید " بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هفتم
کد مقاله : 1146-MECCO
نویسندگان:
محمدجواد کارخانه *
آموزش و پرورش/دبیر
چکیده مقاله:
حل مسئله و موضوعات وابسته به آن به گونه ای است که در چندین سال اخیر در آموزش ریاضی کشورهای پیشرفته جایگاه قابل توجه و در خور تامل پیدا کرده است. در ایران، مهارت حل مسئله با دیدی دیگر و موضوعات وابسته به آن، به عنوان یک روش برای آموزش ریاضی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. لذا در این تحقیق می خواهیم از دیدگاه دیگری به حل مساله در ریاضی توجه نماییم. هدف اصلی تحقیق، بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله با الگوی "درزوریلا و گلدفراید" بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هفتم بود. از روش نیمه آزمایشی (پیش – پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شد که در گروه کنترل، آموزش مفاهیم مربوط به معادله و عبارات جبری پایه هفتم، به شیوه سنتی و در گروه آزمایش مطابق الگوی "درزوریلا و گلدفراید" ، آموزش داده شد. مداخلات آموزشی بر روی 70 دانش آموز پسر پایه هفتم یکی از مدارس شهرستان های تهران انجام گرفت. برای جمع‌آوری داده ها، از آزمون ریاضی محقق ساخته برای مفهوم معادله و عبارات جبری استفاده شد. تحلیل نتایج بااستفاده از آزمون تی- تست برای نمونه های مستقل نشان داد که آموزش مهارت حل مساله با الگوی "درزوریلا و گلدفراید" بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هفتم اثر گذار است. بنابراین، پیشنهاد می شود، الگوی آموزش مهارت حل مساله"درزوریلا و گلدفراید" در سطح گسترده تر در درک و توسعه یادگیری مفاهیم دیگر ریاضی همچون جبر و هندسه پیاده سازی شود.
کلیدواژه ها:
مهارت حل مساله، ریاضی، عملکرد، الگوی درزوریلا و گلدفراید، معادله، عبارات جبری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است