کارکرد اجرایی و نقش آن دریادگیری ریاضی
کد مقاله : 1147-MECCO
نویسندگان:
ریحانه نظری چالشتری *1، تست کاربر2
1دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
2استاد
چکیده مقاله:
حوزه ریاضیات به دلیل جایگاه و اهمیت ویژه ای که دارد، تحقیقات ویژه ای را در حوزه های مختلف به خود اختصاص داده است. با توجه به برنامه درسی در مدارس متوجه می شویم که از اولین سال تحصیلی، ریاضیات جزیی جدایی ناپذیر از برنامه درسی است. نتایج آزمون های استاندارد و جهانی تیمز نشان می دهد که دانش آموزان ایرانی، با وجود آنکه در مدارس و خانه در انجام تکالیف پر کار هستند، عملکرد قابل قبولی در آزمون بین المللی تیمز نداشته اند. متخصصان روانشناسی تربیتی معتقدند تفاوتهای فردی از عوامل موثر در عملکرد تحصیلی دانش آموزان و بالاخص در عملکرد ریاضی آنان می باشد. کارکردهای اجرایی مهارتهایی هستند که در سالهای اخیر بسیار به آنها توجه شده و یکی از عواملی هستند که در به و جود آمدن تفاوتهای فردی موثر می باشند. حافظه کاری ،بازداری پاسخ و انعطاف پذیری از مولفه های اساسی کارکردهای اجرایی است که می توان آنها را ازعوامل پیش بینی کننده عملکرد ریاضی در سطوح مختلف تحصیلی معرفی نمود.
کلیدواژه ها:
کلید واژه- عملکرد ریاضی ،کارکرد اجرایی ، حافظه کاری،بازداری پاسخ،انعطاف پذیری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است