تأثیر روش تدریس مبتنی بر IT برانگیزش و یادگیری پایداردرس ریاضی
کد مقاله : 1148-MECCO
نویسندگان:
امین بادیه پیمای جهرمی *1، محمود فرهادیان2
1دبیر-آموزش و پرورش
2استادیار دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی بر IT بر انگیزش ویادگیری پایداردرس ریاضی دانش آموزان پایه دهم در سال تحصیلی 96-95 است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر سال دهم رشته تجربی دبیرستان نمونه دولتی مفتح شهرستان جهرم بود. نمونه ی آماری با استفاده از نمونه گیری در دسترس و جایگزینی، 60 نفر از دانش اموزان پسر سال دهم، در دو گروه آزمایش و گروه کنترل(گواه) بصورت سر شماری انتخاب شدند. به منظور اثر بخشی مقایسه ای روش تدریس مبتنی بر IT و تدریس سنتی، بر انگیزش و یادگیری پایدار دانش آموزان،در شروع و پایان آزمایش، آزمون استانداردانگیزش تحصیلی هارتر، از 60 نفر دانش اموز پسر، در سه مرحله انجام شد. مرحله ی اول پیش ازاجرای آزمایش، و مرحله دوم یک ماه پس از اجرای اولیه و مرحله سوم سه ماه پس از آن انجام گرفت.برای انجام تدریس مبتنی بر IT، آرایش کلاسی در کارگاه رایانه بصورت گروه های دو نفره بود که تمامی رایانه ها بصورت شبکه با همدیگر و با رایانه مرکزی از طریق نرم افزار Net Support School Professionalدرارتباط بودند.موضوعات درسی از طریق نرم افزارآموزشی جئوجبراومحتوای الکترونیکی تولید شده توسط دبیر، ارائه گردید. نتایج حاصل از تحقیق ، تأثیر روش تدریس مبتنی بر IT بر یادگیری پایداردرس ریاضی پایه دهم را تأیید نمود و همچنین مشخص شد استفاده از فناوری IT در انگیزش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی تأثیر بسیار زیادی دارد .
کلیدواژه ها:
روش تدریس، IT، یادگیری،ریاضی،انگیزش تحصیلی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است