بررسی تاثیرات الگوهای یاددهی-یادگیری بر دانش آموزان (دوره ی دوم دبستان)
کد مقاله : 1150-MECCO
نویسندگان:
بهروز تقی زاده *1، سیده فرشته سید موسوی2
1دانشگاه فردوسی مشهد آموزش و پرورش تربت جام
2دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
یکی ازعواملی که در فرایند های یاد گیری و درنتیجه در وضعیت آموزش ریاضی دردوره ی ابتدایی تاثیرمی گذارد ، روش های یاددهی - یاد گیری این درس است. امروزه سرعت رشد علم هر ثانیه افزایش می یابد ، به همین جهت روش های آموزشی متاثر از همین رشد و تحول تکنولوژی ،همچنین تغییر سلایق ، نیاز ها و انتظارات دانش آموزان تغییر می کند. در پژوهش حاضر، با توجه به نظریه های ارایه شده یاددهی –یادگیری،میزان تاثیر آن ها را در یادگیری بررسی شد و مقایسه ای بین این نظریات انجام و در انتها الگویی ارائه شد که تا حد امکان موارد تاثیر گذار در یاددهی -یادگیری لحاظ شده باشند. هم چنین دراین پژوهش سعی شده است چند الگوی یاددهی- یادگیری مورد بررسی قرارگیرند که از جمله آن ها می توان به الگوهای ویگوتسکی و پیاژه اشاره نمود وسپس به این سوال پاسخ داده شود که میزان یادگیری دانش آموزان در ریاضیات به هنگام استفاده از الگوها ی یاددهی_یادگیری چقدر است؟این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بهبود و رفع مشکلات یادگیری با ارایه راهکار هایی در این زمینه انجام شده است.
کلیدواژه ها:
دوره دوم دبستان- پیاژه- یاددهی-یادگیری- آموزش ریاضی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است